Kinh nghiệmSeries hướng dẫn

Hướng dẫn tạo thông báo khi mất kết nối mạng cho Website

Bài này mình sẽ chia sẻ cho bạn đoạn code để chèn vào Website khi máy tính của bạn bị mất kết nối mạng. Code sử dụng HTML, CSS và Javascript.

Hộp thoại thông báo sẽ hiện ra ngay khi bạn bị mất kết nối mạng với máy tính của mình và sau khi khôi phục kết nối mạng một hộp thoại tiếp nữa sẽ hiện ra thông báo rằng bạn đã khôi phục kết nối mạng. Tác dụng của nó thì không nhiều nhưng mình thấy thích thì mình thêm vào tại mình thấy Facebook cũng có nên mình tò mò tìm hiểu viết ra đoạn code nhỏ giống với của Facebook.

Hướng dẫn tạo thông báo khi mất kết nối mạng cho Website

Các bước thực hiện

Bước 1: Thêm đoạn HTML sau vào trước thẻ đóng </body>

<div id='networkstt'>
	<div class='icon-stt'>
		<svg class='connect-icon' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'>
			<path d='M0 0h24v24H0z' fill='none'></path>
			<path d='M1 9l2 2c4.97-4.97 13.03-4.97 18 0l2-2C16.93 2.93 7.08 2.93 1 9zm8 8l3 3 3-3c-1.65-1.66-4.34-1.66-6 0zm-4-4l2 2c2.76-2.76 7.24-2.76 10 0l2-2C15.14 9.14 8.87 9.14 5 13z' fill='#2ecc71'></path>
		</svg>
		<svg class='disconnect-icon' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'>
			<path d='M24 .01c0-.01 0-.01 0 0L0 0v24h24V.01zM0 0h24v24H0V0zm0 0h24v24H0V0z' fill='none'></path>
			<path d='M22.99 9C19.15 5.16 13.8 3.76 8.84 4.78l2.52 2.52c3.47-.17 6.99 1.05 9.63 3.7l2-2zm-4 4c-1.29-1.29-2.84-2.13-4.49-2.56l3.53 3.53.96-.97zM2 3.05L5.07 6.1C3.6 6.82 2.22 7.78 1 9l1.99 2c1.24-1.24 2.67-2.16 4.2-2.77l2.24 2.24C7.81 10.89 6.27 11.73 5 13v.01L6.99 15c1.36-1.36 3.14-2.04 4.92-2.06L18.98 20l1.27-1.26L3.29 1.79 2 3.05zM9 17l3 3 3-3c-1.65-1.66-4.34-1.66-6 0z'></path>
		</svg>
	</div>
	<p aria-atomic='true' id='status-text' role='alert'></p>
	<div class='refresh-button' role='button' tabindex='0'>
		<span onclick='location.reload()'>Refresh</span>
	</div>
</div>

Bước 2: Thêm CSS sau vào Website của bạn.

.icon-stt svg{display:none}
#networkstt.online .icon-stt .connect-icon{display:inline-block}
#networkstt.offline .icon-stt .disconnect-icon{display:inline-block}
#networkstt #status-text{font-size:14px;color:#666;padding:6px}
#networkstt .icon-stt{padding:6px}
#networkstt{display:none;position:fixed;bottom:15px;left:15px;background:#fff;padding:4px 6px;align-items:center;border-radius:.25rem;box-shadow:0 0 20px rgb(95 125 149 / 25%);z-index:9999}
#networkstt.offline,#networkstt.online{display:flex}
.refresh-button{font-size:14px;display:none;color:#7577a9;margin:0 5px 0 10px;cursor:pointer}
#networkstt.offline .refresh-button{display:inline-block}

Bước 3: Cuối cùng thêm tiếp đoạn Jacascript sau vào trước thẻ đóng </body>.

<script>//<![CDATA[
window.addEventListener('load', function() {
 var status = document.getElementById("status-text"),
	 classnw = document.getElementById("networkstt");
 function updateOnlineStatus(event) {
  var networkstt = navigator.onLine ? "Your internet connection was restored." : "You are currently offline.";
  status.innerHTML = networkstt;
  if (navigator.onLine == true){classnw.className = 'online';setTimeout(function(){classnw.className = ''},3000)}else{classnw.className = 'offline'}
 }
 window.addEventListener('online', updateOnlineStatus);
 window.addEventListener('offline', updateOnlineStatus);
});
//]]></script>

Lời kết

Bên trên là bài viết hướng dẫn tạo thông báo khi mất kết nối mạng cho Website, tuy chỉ mới dừng lại ở việc tạo 1 thông báo hiển thị bạn có thể tiếp tục phát triển để xử lý một số tác vụ đặc biệt cho trang web khi bị ngắt kết nối mạng.

Khả Hân

"Hãy bước đi, vì phía trước là mặt trời". Các bạn thấy bài viết mình chia sẻ hãy chia sẻ giúp mình nhớ <3. Củm ơn các tình iu đã đọc bài của mình<3.

Bài viết liên quan

Back to top button